Tw鎩 sk豉d
BUDOWLANY
KOΜ
ul. Toru雟ka 260,
tel./fax 63 261 64 69, 63 272 25 28
INFOLINIA
Tel. 63 261 64 69
Odpowiadamy na
wszystkie pytania
   POLUB NASZ PROFIL

Regulamin programu punktowego

I. Definicje

Terminy u篡te w niniejszym Regulaminie otrzymuj nast瘼uj帷e znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zosta造 u篡te, nie wynika inaczej:

1.1 ART-BUD - Organizator Programu punktowego, czyli firma Art-Bud Sp.j. Tomasz Wykpisz, Pawe B豉szczyk z siedzib przy ul. Toru雟kiej 260, 62-600 Ko這.  .

1.2 Uczestnik Zarejestrowany -jest to uczestnik programu punktowego, który dokona samodzielnej rejestracji w programie za pomoc strony internetowej www.art-bud.info,

1.3 Uczestnik Dodany - jest to uczestnik, który zosta dodany przez pracowników sklepów.

1.4 Karta uczestnika - karta z indywidualnym numerem ID uczesnitka, któr otrzyma podczas rejestracji w sklepie. Karta ta jest warunkiem dodania punktów,

1.5 Grupy punktowe - ka盥y z uczestników przypisany jest do odpowiedniej grupy. Ka盥as z grup posiada swój indywidualny przelicznik.

1.6 Punkt – Warto嗆 jednostkowa, która jest przeliczana wed逝g odpowiedniej Grupy punktowej i dodawana za wydane z這tówki w sklepach organizatora,

1.7 Nagroda - nagroda rzeczowa lub us逝gowa, któr uczestnik mo瞠 odebra w ramach uzbieranych punktów,

1.8 Katalog nagród - spis wszystkich nagród, które dost瘼ne s w zamian za punktym

1.9 Strona Internetowa – dedykowany serwis internetowy znajduj帷y si pod adresem www.art-bud.info, na którym zarejestrowani Uczestnicy mog korzysta z funkcji samoobs逝gowych. Po zalogowaniu uczestnik posiada wgl康 w histori przyznanych punktów oraz obecny stan konta.

II. Postanowienia ogólne

2.1 ART-BUD jest przyrzekaj帷ym nagrod w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

2.2 Program punktowy organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.3 Program punktowy prowadzony jest od dnia 1 maja 2014 r.

2.4 Program punktowy ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonuj zakupu towarów lub us逝g w placówkach firmy, po spe軟ieniu warunków okre郵onych Regulaminem. Niniejszy Regulamin okre郵a warunki uczestnictwa w Programie punktowym, które Uczestnicy akceptuj, przyst瘼uj帷 do Programu.

III. Warunki przyst徙ienia do Programu punktowego (Uczestnicy oraz rejestracja w Programie)

3.1 Uczestnikami Programu partnerskiego mog sta si wy陰cznie pe軟oletnie osoby fizyczne, posiadaj帷e pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych i adres dla dor璚ze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy posiadaj帷y taki adres.

3.2 Warunkiem przyst徙ienia do Programu punktowego jest dokonanie rejestracji za po鈔ednictwem strony internetowej lub w placówce firmy.

3.3 W celu dokonania rejestracji za po鈔ednictwem strony www, przejdz do podstrony "rejestracja", wype軟ij formularz i post瘼uj zgodnie z wy鈍ietlonymi poleceniami.

3.4 W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w Formularzu Uczestnik Zarejestrowany powinien w ci庵u 14 dni od daty zmiany powiadomi o tym firm Art-bud w placówce stacjonarnej  lub za po鈔ednictwem listu elektronicznego.

3.5 Niezale積ie od postanowie niniejszego Regulaminu ART-BUD zastrzega sobie mo磧iwo嗆 ustanowienia innego sposobu przyst徙ienia do Programu punktowego na zasadach okre郵onych w odr瑿nych regulaminach.

3.6 Uczestnik, wype軟iaj帷 Formularz rejestracyjny, wyra瘸 tak瞠 zgod na przetwarzanie podanych przez niego danych na potrzeby realizacji Programu. Wyra瞠nie powy窺zej zgody jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do dokonania rejestracji w Programie punktowym, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Uczestnicy akceptuj postanowienia niniejszego Regulaminu w momencie przyst徙ienia do Programu punktowego .

3.7 Udzia w Programie punktowym i podanie zwi您anych z udzia貫m danych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne dla wzi璚ia udzia逝 w Programie, w tym tak瞠 do zamawiania i odbierania Prezentów.

3.8 Uczestnicy mog przyst徙i do Programu punktowego w dowolnym momencie jego trwania.

3.9 Administratorem danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego zawartych w Formularzu jest ART-BUD.

3.10 ART-BUD b璠zie przetwarza podane przez Uczestnika Zarejestrowanego dane osobowe zawarte w Formularzu Uczestnika i obj皻e jego zgod na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji Programupunktowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego mog by przekazywane przez ART-BUD podmiotom z nim wspó逍racuj帷ym przy realizacji Programu punktowego na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31.Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) W przypadku wyra瞠nia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej zgody, ART-BUD mo瞠 przetwarza dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów i us逝g ART-BUD realizowanych przez ART-BUD samodzielnie lub we wspó逍racy z innymi podmiotami oraz produktów i us逝g zwi您anych z Programem punktowym, oferowanych przez Partnerów, a tak瞠 na podstawie odpowiednich umów przekazywa dane osobowe podmiotom wspó逍racuj帷ym z ART-BUD, w organizowaniu ww. akcji promocyjnych i marketingowych.

3.11 Dane osobowe Uczestników Zarejestrowanych mog by przekazywane przez ART-BUD m.in. podmiotom 鈍iadcz帷ym us逝gi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa Prezentów lub innym podmiotom, gdy jest to niezb璠ne do realizacji celów okre郵onych w Regulaminie.
 

ZAPISZ SI DO NEWSLETTERA
Imi. nazwa firmy:

Adres e-mail:

     Copyright by ART-BUD (c) 2013-2014     Kopiowanie materia堯w ze strony bez zgody w豉軼iciela - zabronione!    Strona stworzona przez F&A MEDIA